บทความ

โครงงานคุณธรรม ป.1-3 รางวัลชนะเลิศ

ผอ.ใบบุญ ย้ายไปอนุบาล และ ต้อนรับ ผอ.บุญเถา

041061-เปิดหมวกถนนคนเดิน

คณะครู ผู้บริหาร จากบุรีรัมย์ เขต 2 ดูงานมอนเทศซอริ

งานเกษียณอายุราชการครู สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปี 2561

งานสินค้าและเกษตร ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

กีฬาสี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปี 2561

กรรมการตัดสินวงสตริง ม.1-3 ระดับเขต

นักเรียนไวโอลิน ประกวดโครงงานคุณธรรม