บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2013

โครงการอบรมเว็บไซต์โรงเรียน ใน สพป.ชัยภูมิ 1 ปี 2556

รูปภาพ
โครงการอบรมเว็บไซต์โรงเรียน ใน สพป.ชัยภูมิ 1 วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่ง ในสังกัด มีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่สาธารณชน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2555 โดย นายสุรศักดิ์ ฦๅชๅ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานโครงการ และจะดำเนินการระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมและตารางจัดการอบรมที่ www.chaiyaphum1.com

การอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอน

รูปภาพ
การอบมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอน ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมช่อระการีสอร์ท โดย นายปรัชญานนท์ คำนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารี ประธานโครงการ ซึ่งในการอบรมใช้โปรแกรม Adobe captivate 5 และ Eclipse เพื่อนำบทเรียน ติดตั้งเป็น Application บน Tablet otpc ของนักเรียน ป.1