การอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอน

การอบมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอน ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมช่อระการีสอร์ท โดย นายปรัชญานนท์ คำนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารี ประธานโครงการ ซึ่งในการอบรมใช้โปรแกรม Adobe captivate 5 และ Eclipse เพื่อนำบทเรียน ติดตั้งเป็น Application บน Tablet otpc ของนักเรียน ป.1แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า