อบรม OBEC CONTENT CENTER

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center เขตตรวจราชการที่ 13 (นครชัยบุรินทร์) วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า